We wonen in een welvarend land. We hebben het lang nog niet zo slecht hier in de Kempen. Maar een samenleving is altijd in beweging. In onze stadsregio zullen er altijd nieuwe uitdagingen zijn, om het even wie er bestuurt. En dus kunnen we er als betrokken bewoner best mee over nadenken en mee over praten.
Dat is een veel betere optie dan aan de kant blijven staan en klagen. Zo verandert er immers niets.
Uit rapporten over de toekomst van Vlaanderen en uit de vele gesprekken die we de afgelopen maanden voerden over de toekomst van onze regio, selecteerden we een aantal onderwerpen en thema’s die we zonder twijfel op ons bord gaan krijgen. Die kwesties gaan ook over uw toekomst. Het zou dus fijn zijn daarover SAMEN na te denken. Dan kunnen we ook SAMEN keuzes maken.

De Vlaamse regering stuurt aan op meer samenwerking tussen gemeenten. Een kans of een bedreiging? Hoe zetten we onze regio op de kaart naast andere (succesvolle) stadsregionale gebieden?
De samenleving wordt steeds diverser en gekleurder. Een onomkeerbare evolutie die je vandaag het best merkt in de lagere scholen. Hoe worden we daar samen beter van? Wat moet daarvoor gebeuren?
De natuur komt in Vlaanderen steeds meer onder druk. Onze regio behoort tot de groenste van Vlaanderen. Een geweldige troef. Wat moeten we doen om die situatie te behouden of nog te verbeteren? Welke kansen biedt die groene troef?
De Klimaatconferentie van Parijs in december 2015 leverde voor het eerst wereldwijde afspraken op over klimaatkwesties. Met de campagne Kempen 2020 engageerden 29 burgemeesters zich om 20 % CO2 reductie te realiseren in de Kempen. Hoe kan de stadsregio hierin het voortouw nemen? Welke gemeenschappelijke acties zijn mogelijk?
Onze regio is in Vlaanderen mee koploper inzake culturele infrastructuur en voorzieningen. Is die infrastructuur voldoende beschikbaar voor stadsregionale burgers? Hoe kan cultuurparticipatie geoptimaliseerd worden?
Armoede is ook in onze regio een probleem dat om aandacht vraagt. Op welke wijze kan in toekomstige beleidsplanning aandacht gegeven worden aan wonen, werken, mobiliteit, maatschappelijke dienstverlening en culturele participatie voor mensen in armoede?
Inzake gezinssamenstelling maakt onze samenleving een opvallende evolutie door: éénoudergezinnen, toenemend aantal singles, meer (alleenstaande) ouderen,… Anderzijds ontvolken bepaalde villawijken en trekken ouderen naar de gemeentelijke centra. Deze evolutie heeft verregaande gevolgen voor het woonbeleid. Welke antwoorden heeft de stadsregio op deze evolutie? Wat kan er inzake wonen nog, en wat niet meer?
Inzake werkgelegenheid is het belangrijk om voldoende bedrijven in de stadsregio te hebben, al wijst alles op een evolutie naar steeds meer automatisering en steeds minder handenarbeid. En dus moet er ook voldoende aandacht geschonken worden aan economische ontwikkelingen die uitgaan van onze troeven: toerisme, cultuur, natuur, recreatie, … Op welke wijze wordt nagedacht over de transitie van de lokale economie naar een meer innovatieve economie die dicht aansluit op deze troeven.
Ook onze stadsregio ontsnapt niet aan de hinder die het toenemende verkeer met zich meebrengt. Hoe kan maximaal ingezet en geëxperimenteerd worden met technieken die alternatieven bieden: elektrische auto’s, fietsen en bussen, stadsregionale trams, taxiboten op de vaart, …?
Ruimte wordt alsmaar schaarser. Hoe kan ruimte gerecupereerd worden of ongebruikte ruimte aangewend worden? En waarvoor? Tegen 2040 zullen lang niet alle kerken meer gebruikt worden, veel platte daken bieden ruimte voor energiewinning of daktuinen,… Op welke wijze kunnen burgers betrokken worden bij het nadenken en herbestemmen van dit nieuwe ruimtegebruik?